Registrace

Biologický směr

 

18. května 2019

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

 

OKO, VZNIK BAREVNÉHO VJEMU A JEHO ZPRACOVÁNÍ

 

Světlo a jeho vlastnosti

Základní fyzikální popis světla jako elektromagnetického záření, popis světla jako proudu fotonů. Vysvětlení pojmů monochromatické záření, polychromatické záření, indexlomu, refrakce, rozklad světla. Absorpce světelného záření hmotou, vznik barvy, vztah mezi strukturou látky (barviva, pigmentu) a absorpcísvětelného záření, Jablonského diagram.

 

Oko a jeho vlastnosti

Popis lidského oka, absorpce světelného záření okem,fotochemie a chemie v oku a zpracování vzniklého signálu.

 

Barevný vjem a kolorimetrie

Vznik barevného vjemu, kolorimetrie, trichromatické souřadnice, objektivní a rovněž subjektivní měření barevnosti.

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.com uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.