fbpx

Soutěž
pro mladé vědce

Ocenění udělované společností Contipro je určené pro mladé vědecké pracovníky zabývající se základním nebo aplikovaným výzkumem v oblasti přírodních věd. Cena Contipro probíhá formou dvoukolové soutěže ve třech kategoriích.

Nové tváře
světové vědy

Hledáme nové talenty v oblasti výzkumu! Chceme motivovat nadané studenty
s předpoklady pro vědeckou činnost k další práci v oboru. Nejlepší řešitelé diplomových prací v oblasti přírodních věd se stanou nositeli prestižní Ceny Contipro.

Získejte
pravou odměnu

Nejlepší řešitelé diplomových prací obdrží finanční odměny ve výši 50 000, 20 000 a 10 000 Kč v každé kategorii. Všichni účastníci navíc získají pravé zkušenosti z úspěšného výzkumného a vývojového pracoviště farmaceutické firmy.

Kategorie

Soutěžící může přihlásit svou diplomovou práci do jedné z kategorií:

  1. Regenerativní medicína *
  2. Fyzika a chemie polymerů
  3. DP ve spolupráci s Contiprem (naši stážisté)

* Může zahrnovat práce ze základního i aplikovaného výzkumu, které se věnují biologické podstatě regenerace či hojení, výzkumu mechanismů účinku aktivních látek v těchto procesech či biologickému hodnocení materiálů využitelných v regenerativní medicíně.

Harmonogram ročníku 2019

1. března 2019
Vyhlášení soutěže

31. května 2019
Uzávěrka přihlášek

14. června 2019
Výběr pěti nejlepších autorů každé kategorie

25. června 2019
Finálové kolo a slavnostní vyhlášení

26. června 2019
Finálové kolo pro třetí kategorii

Stručné podmínky soutěže

  • Do soutěže se mohou přihlásit autoři diplomových prací podaných k obhajobě na české nebo slovenské VŠ od 1. září předchozího roku do 30. srpna letošního roku, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh do 31. května letošního roku.
  • Student se musí přihlásit do jedné ze tří kategorií a zaměření DP musí být s danou kategorií v souladu.
  • Práce mohou být zpracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a musí splňovat veškeré formální náležitosti.

Vyhodnocení soutěže

Všechny řádně přihlášené práce budou posouzeny expertní komisí složenou ze zástupců Contipra. Komise vybere pět nejlepších řešitelů v každé kategorii, kteří postoupí do finálového kola, které proběhne formou osobní prezentace v sídle společnosti v Dolní Dobrouči na konci června.

Hodnotit se bude především:

  • Odborná kvalita práce
  • Přínos k současnému stavu poznání
  • Úroveň prezentace ve finálovém kole

Přihlaste svou diplomovou práci


Povinné přílohy

Uděluji Contipro a. s., IČ 609 17 431, se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02 (dále jen „Contipro“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (1) obsažených v této přihlášce, (2) v diplomové práci přihlašované do soutěže, (3) v abstraktu přikládanému k této přihlášce a (4) svých fotografií, které budou v souvislosti se soutěží pořízeny, a to včetně údajů citlivých, pokud je poskytnu.

Svůj souhlas uděluji za účelem (1) hodnocení diplomové práce v soutěži, (2) komunikace s mou osobou a (3) zveřejnění výsledků soutěže v propagačních materiálech Contipro a na jeho webových stránkách.

Souhlas uděluji na dobu tří let, případně do doby, kdy budou některé z mnou poskytnutých osobních údajů uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména předpisy o spisové a archivní službě.

Současně prohlašuji, že jsem informován, že souhlas mohu kdykoliv odvolat a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých údajů do doby odvolání.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami soutěže – Cena Contipro 2019 ze dne 29. 3. 2019 a souhlasím s nimi.

Správný kontakt

Mgr. Eva Myšáková
Všechny vzdělávací programy má pod palcem Eva. Pokud máte jakékoliv otázky, určitě jí napište. Ráda vám pomůže.