fbpx

Soutěž
pro mladé vědce

Ocenění za nejlepší diplomovou práci je určené pro studenty zabývající se základním, nebo aplikovaným výzkumem v oblasti přírodních věd. Probíhá formou dvoukolové soutěže volně na téma biomateriálů, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.

Nové tváře
světové vědy

Hledáme nové talenty v oblasti výzkumu! Chceme motivovat nadané studenty
s předpoklady pro vědeckou činnost k další práci v oboru. Nejlepší řešitelé diplomových prací v oblasti přírodních věd se stanou nositeli prestižní Ceny Contipro.

Získejte
pravou odměnu

Nejlepší řešitelé diplomových prací obdrží finanční odměny v celkové výši 160 000 Kč. Všichni účastníci navíc získají zpětnou vazbu a zkušenosti z úspěšného výzkumného a vývojového pracoviště české farmaceutické firmy Contipro.

Témata

Přihlaste svou diplomovou práci z oblasti biomateriálů, tkáňového inženýrství nebo regenerativní medicíny do soutěže Cena Contipro.

Uvítáme práce z různých oborů, např. chemická syntéza, materiálové inženýrství, analytická a fyzikální chemie, molekulární a buněčná biologie, farmacie, atd.

Harmonogram ročníku 2021

1. března 2021
Vyhlášení soutěže

31. května 2021
Ukončení přihlašování do soutěže 

30. června 2021
Finálové kolo

Stručné podmínky soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit autoři diplomových prací obhajovaných na české nebo slovenské VŠ od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021, kteří včas odevzdají řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh. Práce mohou být zpracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a musí splňovat veškeré formální náležitosti.

Vyhodnocení soutěže

Všechny řádně přihlášené práce budou posouzeny expertní komisí složenou z externistů a jednoho zástupce společnosti Contipro. Komise vybere osm nejlepších řešitelů, kteří postoupí do finálového kola, které proběhne formou osobní prezentace (dle situace s COVID online) v sídle společnosti v Dolní Dobrouči na konci června.

Hodnotit se bude především:

  • Odborná kvalita práce
  • Inovativnost a originalita
  • Přínos k současnému stavu poznání a aplikovatelnost
  • Úroveň prezentace výsledků a ústní projev ve finálovém kole
  • Plné využití časové dotace
  • Schopnost reakce na dotazy

Přihlaste svou diplomovou práci


Povinné přílohy

Uděluji Contipro a. s., IČ 609 17 431, se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02 (dále jen „Contipro“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (1) obsažených v této přihlášce, (2) v diplomové práci přihlašované do soutěže, (3) v abstraktu přikládanému k této přihlášce a (4) svých fotografií, které budou v souvislosti se soutěží pořízeny, a to včetně údajů citlivých, pokud je poskytnu.

Svůj souhlas uděluji za účelem (1) hodnocení diplomové práce v soutěži, (2) komunikace s mou osobou a (3) zveřejnění výsledků soutěže v propagačních materiálech Contipro a na jeho webových stránkách.

Souhlas uděluji na dobu tří let, případně do doby, kdy budou některé z mnou poskytnutých osobních údajů uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména předpisy o spisové a archivní službě.

Současně prohlašuji, že jsem informován, že souhlas mohu kdykoliv odvolat a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých údajů do doby odvolání.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami soutěže – Cena Contipro 2021 ze dne 1. 3. 2021 a souhlasím s nimi.

Správný kontakt

Ing. Petra Šejblová
Všechny vzdělávací programy má pod palcem Petra. Pokud máte jakékoliv otázky, určitě jí napište. Ráda vám pomůže.